หน้าแรก Uncategorized สธ. จัดมหกรรม พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ “พลังคน พชอ.2...

สธ. จัดมหกรรม พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ “พลังคน พชอ.2 คุณภาพชีวิต วิถีใหม่”

0

กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 13 รางวัล

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565 ) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวชั่น กทม. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั่วประเทศ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 13 รางวัล โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมบูรณาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี ภายใต้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ นำไปขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศทั้ง 878 อำเภอ และ 50 เขตในกทม. เป็นชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพดี สังคมเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามบริบทของพื้นที่ นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 พชอ.ยังมีส่วนสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตวิถีใหม่

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พลังคน พชอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในการทำงาน แสดงถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอให้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงาน สร้างนวัตกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแนวทาง Health for Wealth ทำให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง ต่อไป” นายแพทย์โอภาสกล่าว

สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มี 5 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลอำเภอสุขใจ จำนวน 3 รางวัล 2.รางวัลฟันเฟือง พชอ. จำนวน 3 รางวัล 3.รางวัลโครงการคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ จำนวน 3 รางวัล 4.รางวัลนวัตกรรมอำนวยสุข จำนวน 3 รางวัล และ 5.รางวัล พชอ. หยัดยืน จำนวน 1 รางวัล