หน้าแรก Uncategorized BM เลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

BM เลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

0
ธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM กล่าวว่า ได้ประกาศเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมกำหนด วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM และมีระเบียบวาระการประชุมเช่นเดิม การเลื่อนประชุมดังกล่าว ไม่กระทบต่อมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 146,666,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 146,666,708 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BM-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน รวมทั้ง ยังเลื่อนวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จากเดิม วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังคงเป็น 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเลื่อนประชุมครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัท BM มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน ประกอบกับภาครัฐ ได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BM จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ ออกไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากเวลา ตามที่ได้แจ้งไป