หน้าแรก การตลาด มูลนิธิยูพีเอส และ มูลนิธิเอไอพี จับมือกรุงเทพมหานคร มอบหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียน “โครงการความปลอดภัยเลือกได้ เพื่อเด็กชุมชนด้อยโอกาสในประเทศไทย”

มูลนิธิยูพีเอส และ มูลนิธิเอไอพี จับมือกรุงเทพมหานคร มอบหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียน “โครงการความปลอดภัยเลือกได้ เพื่อเด็กชุมชนด้อยโอกาสในประเทศไทย”

0

โครงการ Safety Delivered หรือ โครงการความปลอดภัยเลือกได้ ระยะที่ 3 ที่ดำเนินโครงการมายาวนาน ด้วยการสนับสนุน จากมูลนิธิยูพีเอส(UPS) ดำเนินงานโดยมูลนิธิเอไอพี (AIP) โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดพิธีมอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ และโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เมื่อวันที่ 1- 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Safety Delivered ปีนี้ เป็นจำนวน 50% ของภายในประเทศไทย มาจากชุมชนที่ด้อยโอกาส เด็กเหล่านี้มักไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างไปโรงเรียน จึงจำเป็นต้องมีหมวกนิรภัยที่ได้มาตราฐาน จะสามารถช่วยชีวิตเด็กที่เปราะบางเหล่านี้ระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนได้ โดยเขตลาดกระบังและเขตดินแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในโครงการทั้ง 2 แห่ง เป็นเขตที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นี่แสดงถึงวิกฤตด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินการป้องกัน หมวกนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและราคาย่อมเยาในการป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะบนท้องถนน กิจกรรมนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตและการรณรงค์เพิ่มการใช้หมวกนิรภัยสำหรับเด็ก

พิธีมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จัดขึ้นให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ดังนี้…

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ได้รับเกียรติจากผู้แทนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาเป็นประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณยุราวรรณ นิติสาโรจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด UPS THAILAND  และคุณรัตนวดี เหมนิธิวินเธอร์ ประธานกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเอไอพี

และในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

ได้รับเกียรติจากคุณชุลีพร วงพิพัดรองผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และเรียนเชิญ คุณวิรัต ตรงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง , คุณธนันชัย เมฆประเสริฐวณิช ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Russell Reed UPS Country Manager Thailand and Phillippines   และคุณรัตนวดี เหมนิธิวินเธอร์ ประธานกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเอไอพี มามอบของที่ระลึกแก่เด็กนักเรียน